Jual Oram (Sundargarh (ST), Odisha)

Ananta Naik (Keonjhar (ST), Odisha)

Pratap Sarangi (Balasore, Odisha)

Rudra Narayan Pani (Dhenkanal, Odisha)


Sangeeta Kumari Singh Deo (Bolangir, Odisha)

Balabhadra Majhi (Nabarangpur (ST), Odisha)

Baijayant Panda (Kendrapara, Odisha)

Aparajita Sarangi (Bhubaneswar, Odisha)

Anita Priyadarshni (Aska, Odisha)

Brughu Baxipatra (Berhampur, Odisha)

Comment Now

Previous Post Next Post